ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Infrastructure Investment Project Management
ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
:  
Skip Navigation Links
 
 
โครงการเงินกู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558
Skip Navigation Links
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ  
  • หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถปรับแผนการเบิกจ่ายผ่านระบบ หรือ Download Template เพื่อจัดทำข้อมูลและนำส่งข้อมูลผ่านระบบได้ตลอดเวลา โดย สบน. จะประมวลผลข้อมูลเปรียบเทียบแผน/ผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน
  • ท่านสามารถรายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบได้แล้ววันนี้ Click เพื่อดูขั้นตอนการดำเนินการ
  • แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ 02-271-7999
    • ต่อ 5734 นายภูมิพัฒน์ อนุกูลสัมพันธ์
    • ต่อ 5720 นายวีรพล กังวาลเพราะ
    • ติดต่อโดยตรง : บริษัท. อินโฟฯ 02-126-5320-1 (นายนัทธพงศ์ ดิษฐขำและนางสาวเสาวลักษณ์ สากลแม้น)
Download  
มติคณะรัฐมนตรี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการใช้งานระบบ แผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2567)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลโครงการ
รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2559
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2559
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
รายงานประจำเดือนเมษายน 2559
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2559
รายชื่อผู้ประสานงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หลักเกณฑ์ ปปช. ที่ ปช 0035/0018
คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น
กระบวนการบริหารจัดการโครงการ
Power Point ประกอบการประชุมชี้แจง 12 ม.ค. 2558
หนังสือ ครม. อนุมัติ
@2012 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
http://www.pdmo.go.th