จำนวนโครงการทั้งหมด

0

โครงการ

Loading...

วงเงินลงทุน

0

ล้านบาท

Loading...
แยกตามสาขาการลงทุน
Loading...
แยกตามแหล่งเงิน
Loading...
ผลการเบิกจ่าย
Loading...
ผลการเบิกจ่ายปี 2564 แยกตามสาขาการลงทุน
Loading...
ผลการเบิกจ่ายก่อนปี 2564 แยกตามสาขาการลงทุน
Loading...
แผนการเบิกจ่ายหลังปี 2564 แยกตามสาขาการลงทุน
Loading...
ผลการเบิกจ่ายปี 2564 แยกตามแหล่งเงิน
Loading...
ผลการเบิกจ่ายก่อนปี 2564 แยกตามแหล่งเงิน
Loading...
แผนการเบิกจ่ายหลังปี 2564 แยกตามแหล่งเงิน
Loading...
*** ข้อมูล ณ วันที่ 8/10/2021 3:55:28 PM